HISTORICKÁ BRÁNA U HŘBITOVA BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA

klice_ondrovi_hruzkovi.jpg

Tak se nám to povedlo! Dne 1. listopadu 2011 jsme předali symbolicky klíče od hřbitovních bran vedení města v čele s panem starostou Kučerou. Než jsme tak mohli učinit bylo zapotřebí mnoha desítek společných brigád během šesti měsíců se členy sdružení a jiných dobrovolníků z Kamenického Šenova, České Kamenice, či dokonce až z Liberce.
Vše začalo podáním naší žádosti při Nadaci VIA a bankovním ústavem ČSOB v roce 2010 kdy ale nebyla naše samostatná žádost na obnovu a posun bran Nového hřbitova v Kamenické Šenově podpořena. Proto jsme v roce 2011 podali novou žádost, tentokrát spojenou i s obnovou Márnice, která je v majetku Os. NA VÝSLUNÍ. Grantová komise Nadace VIA a ČSOB projekt podpořila maximální možnou částkou ve výši 70.000,- Kč. Následně jsme požádali Město o uvolnění přislíbeného finančního daru v hodnotě 85.000,- Kč na obnovu obecního majetku podle platného Usnesení Zastupitelstva z února roku 2010. Přes nevůli několika zastupitelů byl většinově dar v červnu 2011 odsouhlasen.
Od jara 2011 začaly naše brigády u Márnice a od počátku června 2011 podle plánovaného časového harmonogramu našeho projektu: "Pojďme společně zachránit historický objekt a přeměnit ho v Muzeum svítidel". Nejdříve byly demontovány kované brány a plotová pole panem kovářem Mrňákem z Nového Oldřichova za asistence Výsluňáků, poté za pomoci nakládače městské technické čety bylo odstraněno nevkusné staré panelové zdivo. Nově otevřený prostor jsme zabezpečili provizorním vstupem s brankou z lesního pletiva, kde jsme se návštěvníkům formou cedulky omluvili a informovali je o započetí rekonstrukce vstupu na hřbitov. Ač jsme všemožně informovali o našem záměru, přesto si někteří lidé mysleli, že Město s novým vedením konečně buduje rozlučkovou síň. Některé zaskočila změna vstupu tak, že rychle zapomněli na dlouholetý nedůstojný vstup na městský hřbitov se skládkou všeho nepotřebného přímo za vraty, ale měli obavy o pořádek . Nakonec čas všechny přesvědčil o pozitivní změně, která dle mnohých přirozeně srostla tak, jako by to vše zde bylo od nepaměti.
Během léta došlo k mnoha výkopovým pracím, k rozebrání původní zdi a dvou historických náhrobků, kamenných pilířů s hlavicemi brány a vstupního schodiště před Márnicí, k celkovému odvodnění pomocí drenáží a vybudování dvou nových kanálů, k rekonstrukci vstupní branky a průjezdní brány včetně nových krabicových zámků a ložiskových pantů, k výstavbě nových zdí z mrazuvzdorných cihel a čedičové zdi, k částečnému vydláždění z dlažebních kostech a z čedičových kamenů tzv. kočičáků, k osazení nových litinových laviček, k obnovení třech historických hrobů včetně kovaných plůtků a vstupních branek. Přáli jsme si najít během výkopových pracích (hlavně naše děti) "poklad", ale kromě drobných běžných věcí z počátku 20.století jako keramická fajfka apod. byla nalezena jen keramická zátka patrně z novověku a základové zdivo původního místa vratových pilířů Nového hřbitova z roku 1883.
Dva dny před slavnostním otevřením vyvrcholili naše půlroční brigády společným úklidem staveniště a osazením dvou ze šesti plánovaných laviček. Paní Kalašová z Prahy se tak spolu s paní Brzkovou staly prvními, kdo se posadily na nové lavičky. Měl jsem z toho radost, že to shodou okolností byla právě paní Kalašová, která před mnoha lety si postěžovala bývalému starostovi panu Raitrovi, že se v přední části hřbitova nikde nedá posadit (jediné dvě lavičky jsou až u hrobky Eliase Palmeho). Nikdo z Města to za ty léta neřešil a nevyřešil, až my.
Chtěl bych tímto poděkovat všem svým kolegům a ochotným lidem, nejen z Kamenického Šenova, kteří v jednotlivý brigádách zcela zdarma a ve svém volném čase se zasloužili o vyřešení letitého problému vstupu pietního místa Městského hřbitova. Nebýt těchto lidí a finanční podpory nadací i Města Kamenický Šenov, stav věci by zůstal stejný, nedůstojný ke všem bývalým občanům, kteří se v minulosti zasloužili o mnohé ve městě.
V brigádách se k nám připojili i dva zastupitelé. Paní Bouchalová při rozebírání zdí a čištění cihel a pan Čech nám mnohokrát ochotně pomohl v posledních týdnech, kdy proměnlivost počasí a celkový finiš prací ubíralo na účasti brigádníků.
Chtěl bych upřímně poděkovat především svým dvěma kolegům panu Karlu Hrůzkovi a panu Jaroslavu Brzkovi, kteří nechyběli téměř na žádné brigádě, během celého půl roku a mohl jsem se na ně v každém počasí spolehnout. Proto jsem uznal za vhodné na slavnostním otevření nejdříve jim předat symbolicky kopii klíče od brány na hřbitov. Příliš skromný Karel mne ale opět "vypekl" a raději se v tento slavnostní den ztratil někde v Šenovských lesích, proto jsme "dědovi" klíče předali vnoučku Ondrovi Hrůzkovi se vzkazem pro něj. Dále se na brigádách podíleli a poděkování patří: Jardovi Vrtiškovi, Mírovi Hlavníčkovi s dcerou Aničkou, Zdeňkovi Ulrychovi, Miloši Macháčkovi se syny Matějem a Mikolášem, Alešovi Bouchalovi, Petrovi Svobodovi s dcerou Eliškou, Liborovi Pečenému, Pavlovi Vobořilovi, Haně Brzkové, manželům Blažkovým a jejich dětem Aničce a Barunce, Pavlíně Jelínkové s dcerou Vendulkou, Olze Jelínkové s dětmi Šimonem a Štepánem, Martinovi Jonášovi se syny Ondrou a Martinem, Františkovi Mrňákovi, paní Volfové, paní Holé, paní Konrádové, Josefovi Zevelovi, Milanovi Janovskému, náctileté Veronice Skálové, Lence z Liberce a za velikou pomoc děkuji svým dětem Vendulce, Vojtíškovi a Viktorce. Všechny děti to vnímaly jako hru na archeology, stavitele, malíře... a braly svůj úkol svědomitě. My dospělí jsme si za ten půlrok pěkně "pohráli" a náš společný výsledek můžete posoudit sami na vlastní oči.
Slavnostního aktu požehnání bran našim panem farářem Stanislavem Bečičkou a předáním klíčů od bran panu starostovi Kučerovi přihlíželo mnoho občanů. Brána tak byla po 110 letech vrácena na své původní místo. Panu starostovi Kučerovi jsme symbolicky předali také cihlu, jako štafetový kolík, kdy věříme, že Město po několika desítkách let v návaznosti na naší práci bude s rekonstrukcí hřbitovní zdi pokračovat. Panu faráři Bečičkovi bychom chtěli poděkovat za psychologickou podporu, dobré slovo a laskavost, kdy dokonce nám chtěl pomáhat nosit cihly i přes svůj vysoký věk, ale s díky jsme odmítli. Kéž by bylo více ochotných mladých lidí a nestyděli se k nám přidat, ale je mnoho takových co ochotně přislíbí a nepřijdou. Zůstávám ale nadále optimistou.
Celkové finanční náklady na obnovu a přesun bran, výstavbu zdí a odvodnění stálo 151.811,- Kč. Město Kamenický Šenov darovalo 85.000,- Kč tzn. 55% skutečně vynaložených materiálových nákladů na obnovu obecního majetku (další dar 20.000,- Kč a zvýšení vlastního podílu Města přislíbil starosta pan Kučera, nechme se ale překvapit ochotou zastupitelů při veřejném zasedání v únoru či březnu 2012), Nadace VIA darovala 10.100, Kč, Nadace Preciosa 10.000,- Kč a firma MEXI PLUS darovala 25.000,- Kč. Chybějících 21.711,- Kč zatím uhradilo Os. NA VÝSLUNÍ z prodeje knih, ale věříme, že pan starosta Kučera svou vstřícnou nabídku sdružení a své slovo dodrží, a i ostatní zastupitelé naše úsilí a žádost sdružení podpoří.
Dále jsme získali do obecního majetku materiálové a věcné dary a slevy: firma Frishbeton a.s. v České Lípě darovala beton v hodnotě 5.000,- Kč, Uhelné sklady Salač v České Kamenici darovaly 3 tuny písku s dopravou a pan Miloš Macháček daroval několik tun štěrku v hodnotě 4.000,- Kč, šest litinových laviček v celkové minimální hodnotě 26.000,- Kč a jeden den zemních prací bagrem v hodnotě 6.000,- Kč. Autodopravce a jeřábník pan Jonáš dal sdružení slevu 6.000 Kč na jeřábnické práce. Stavebniny Stava v Novém Boru poskytla na zakoupený materiál sdružení 8% slevu a stavebniny Doležal v Novém Boru poskytla sdružení 5% slevu. Za ochotu darovat či poskytnout slevu na materiálech všem firmám i osobám děkujeme.
Přál bych všem občanům a návštěvníkům Městského hřbitova, aby brány sloužily mnohá desetiletí. Ve Fotogalerii roku 2011 našich webových stránek www.navysluni.net naleznete zkrácený "Fotopříběh Márnice" téměř všech brigádnických prací na přesunu hřbitovních bran.
Na jaře budeme pokračovat s obnovením střechy v původní fialové břidlici na bývalé Márnici. Přijďte nám pomoci občané.

Václav Frömmel, předseda sdružení